Wskaźniki i stawki

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych

SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 R. 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)

Od 9 listopada 2010 r.

 

12,0%

 

 

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Obniżona stawka wynosi 75% stawki pełnej.


Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(w stosunku rocznym)

Od 9 listopada 2010 r.

 

9%

 

 

Ustawowe odsetki za zwłokę

Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 2008 r.

 

13%

 

 

Stawki za kilometr przebiegu pojazdu

Obowiązuje

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3

powyżej 900 cm 3

Od 14 listopada 2007 r.

0,5214 zł

0,8358 zł

 

Obowiązuje

Motocykl

Motorower

Od 14 listopada 2007 r.

0,2302 zł

0,1382 zł

Parametry - diety krajowe
Obowiązuje Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł)
Od 1 stycznia 2007 r. 23 34,50 4,60

 

Składka na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 19,52%

Rentowe 6%

Chorobowe 2,45%

1.01 - 31.12.2010 r. 1887,60 zł 368,46 zł 113,26 zł 46,25 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,33%.

Składka na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.
01-12/2010
podstawa (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia): 395,10 zł
podstawa zdr.: 2592,46 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%: 6,60 zł

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%: 77,12 zł

Ubezpieczenie rentowe 6%: 23,71 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%: 9,68 zł

Fundusz pracy: nie dotyczy

Ubezpieczenie zdrowotne 9%: 233,32 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 27b ustawy o pdof) 7,75%: 200,92 zł

 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
ROK WARTOŚĆ
2010 94 380,00
2009 95 790,00
2008 85 290,00
2007 78 480,00
2006 73 560,00
2005 72 690,00
2004 68 700,00
2003 65 850,00
2002 64 620,00
2001 62 940,00
2000 54 780,00

 

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
od 01.04.2010r.:

1) 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);

2) 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);

3) 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);

4) 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);

5) 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);

6) 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);

7) 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);

8) 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);

9) 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);

10) 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).