KWARTET - SPÓŁKA DORADCÓW PODATKOWYCH I PRAWNIKÓW

BHP

Stała współpraca z wyspecjalizowaym w zakresie BHP podmiotem pozwala nam na obsługę naszych Klientów także w ramach BHP.

Informacja przygotowana przez współpracujący z nami podmiot.

Spośród licznych obowiązków, jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy prawne, szczególne miejsce zajmują kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Jako świadomy, europejski pracodawca musisz wiedzieć, iż organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wiąże się z wykonywaniem wielu praco- i czasochłonnych zadań realizowanych w ramach służby BHP.

Starając się wyręczyć pracodawców od ciążących na nich obowiązków, przedstawiamy ofertę nowej kategorii usług, która pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy jednoczesnej redukcji dotychczas przeznaczanych na ten cel środków.

 

Proponujemy realizację następujących zadań służby BHP:

Szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na podstawie ustawy Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.):

• nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowo szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt.

Organizujemy szkolenia wstępne – obejmujące instruktaż ogólny oraz szkolenie na stanowisku pracy, a także okresowe szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych,   w siedzibie zleceniodawcy lub w udostępnianym przez nas pomieszczeniu. Prowadzimy także szkolenia dla pracodawców.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z art. 226 Kp: "Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami". Opracowujemy oraz dokumentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych.

Uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym

Artykuł 234 § 1 Kp nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wystąpienia wypadku przy pracy według trybu przewidzianego w odrębnym aktem prawnym oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Dokonujemy kwalifikacji zdarzeń wypadkowych oraz sporządzamy pełną dokumentację w tym zakresie!

 

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z profesjonalnych usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach:

• stałej obsługi   - polegającej na stałym realizowaniu zadań służby BHP w okresie, na którym została zawarta umowa, w zamian za zryczałtowaną odpłatność miesięczną, której wartość stanowi koszt uzyskania przychodu Twojego przedsiębiorstwa - forma świadczenia usług korzystniejsza dla pracodawców o większej ilości zatrudnianych pracowników i wysokiej fluktuacji kadr.

• zleceń doraźnych – usług wykonywanych w razie wystąpienia określonej potrzeby w zakresie związanym z BHP - forma dogodna dla mniejszych pracodawców.

 

„Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy” - podstawa prawna: Art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach. Przenosząc część swoich obowiązków na wykonawcę zewnętrznego uzyskujecie Państwo profesjonalne usługi.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty.

32 252 78 70

kancelaria@kwartet.katowice.pl