BHP

bhpStała współpraca z wyspecjalizowaym w zakresie BHP podmiotem pozwala nam na obsługę naszych Klientów także w ramach BHP.

Informacja przygotowana przez współpracujący z nami podmiot.

Spośród licznych obowiązków, jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy prawne, szczególne miejsce zajmują kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Jako świadomy, europejski pracodawca musisz wiedzieć, iż organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wiąże się z wykonywaniem wielu praco- i czasochłonnych zadań realizowanych w ramach służby BHP.

Starając się wyręczyć pracodawców od ciążących na nich obowiązków, przedstawiamy ofertę nowej kategorii usług, która pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy jednoczesnej redukcji dotychczas przeznaczanych na ten cel środków.

 

Proponujemy realizację następujących zadań służby BHP:

Szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na podstawie ustawy Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.):

• nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowo szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt.

Organizujemy szkolenia wstępne – obejmujące instruktaż ogólny oraz szkolenie na stanowisku pracy, a także okresowe szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych,   w siedzibie zleceniodawcy lub w udostępnianym przez nas pomieszczeniu. Prowadzimy także szkolenia dla pracodawców.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z art. 226 Kp: "Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami". Opracowujemy oraz dokumentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych.

Uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym

Artykuł 234 § 1 Kp nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wystąpienia wypadku przy pracy według trybu przewidzianego w odrębnym aktem prawnym oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Dokonujemy kwalifikacji zdarzeń wypadkowych oraz sporządzamy pełną dokumentację w tym zakresie!

 

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z profesjonalnych usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach:

• stałej obsługi   - polegającej na stałym realizowaniu zadań służby BHP w okresie, na którym została zawarta umowa, w zamian za zryczałtowaną odpłatność miesięczną, której wartość stanowi koszt uzyskania przychodu Twojego przedsiębiorstwa - forma świadczenia usług korzystniejsza dla pracodawców o większej ilości zatrudnianych pracowników i wysokiej fluktuacji kadr.

• zleceń doraźnych – usług wykonywanych w razie wystąpienia określonej potrzeby w zakresie związanym z BHP - forma dogodna dla mniejszych pracodawców.

 

„Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy” - podstawa prawna: Art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach. Przenosząc część swoich obowiązków na wykonawcę zewnętrznego uzyskujecie Państwo profesjonalne usługi.